DÁREK K OBJEDNÁVCE: FRECHE FREUNDE BIO KŘUPKY

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 1. Základní ustanovení
 2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) společností

         GARMONDI CZ s.r.o.

         IČ:25591622, DIČ: CZ25591622

         se sídlem: Gutova 71/22, Strašnice, 100 00 Praha 10

         zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 291600                         

         e-mail: info@lepsislozeni.cz

        web: www.lepsislozeni.cz

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické či právnické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (vše dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.lepsislozeni.cz (dále jen „internetový obchod“). Na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“) se použijí přiměřeně pouze tyto části obchodních podmínek: čl. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, nevylučuje-li to povaha věci.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

 1. Informace o zboží a cenách
 2. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků, vyjma nákladů na přepravu a balné a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru. Skutečná podoba zboží se může lišit od podoby na obrázku, zejména pokud jde o barvu, atp. z důvodu nemožnosti přesného zachycení podoby zboží technickými prostředky. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tuto prezentaci zboží. Informace o dostupnosti zboží, zobrazované u zboží, jsou aktualizovány manuálně, zpravidla jednou až dvakrát denně. Je tedy možné, že např. v důsledku přechozí objednávky jiného zákazníka, nebude nabízené zboží skladem. Prodávající následně ověří dostupnost zboží a bude postupovat dle čl. III odst. 6 a následující těchto obchodních podmínek.  
 4. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží prezentovaného v katalogu internetového obchodu.
 5. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 
 6. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 7. V případě kupujícího – velkoobchodního odběratele – se kupní ceny stanoví smluvně. Aktuální ceny pro daného velkoodběratele jsou viditelné až po přihlášení do jeho účtu.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující odesláním objednávky souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Prodávající neúčtuje žádné zvláštní poplatky v souvislosti s těmito prostředky komunikace na dálku, neužívá žádné komunikační prostředky, které by s sebou nesly zvýšené náklady nad rámec základní sazby (např. telefonní linky se zvýšeným hovorným, atp.).
 2. Kupní smlouva je uzavírána na základě objednávky kupujícího, která je považována za návrh na uzavření smlouvy, a přijetí – akceptace – objednávky prodávajícím. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována zejména za účelem jejího úspěšného splnění a související evidence a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 3. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. V případě, že je objednávka prováděna po přihlášení kupujícího do uživatelského účtu, jsou údaje o kupujícím automaticky předvyplněné, je však možné je změnit.Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a o tom, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů, a souhlasí s ním.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdrženía zaevidování objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za přijetí objednávky prodávajícím, tj. v tomto okamžiku ještě nedochází k uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. Potvrzení o doručení objednávky prodávajícím je jiným úkonem než přijetí objednávky a odeslání potvrzení o doručení objednávky tedy neznamená, že je objednávka kupujícího prodávajícím akceptována – přijata a že je tedy uzavřena kupní smlouva.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle prodávajícího nebo písemně – emailem odeslaným na email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno, e-mail a číslo objednávky kupujícího.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen přijmout takovou objednávku, ani dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o zaevidování objednávky podle těchto obchodních podmínek.  Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
 7. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží, tj. přijmout objednávku kupujícího, zejména, nikoliv však výlučně v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, byla zjištěna jeho nevhodnost k použití, atp., že na skladové množství bylo přijato takové množství objednávek, která přesahují aktuální skladovou dostupnost, atd. V případě, že tato posledně zmíněná situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena způsobem dle čl. 6. odst. 7 obchodních podmínek. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 8. Minimální cena objednávky pro velkoobchodního odběratele je stanovena na 10.000,- Kč bez DPH, tj. objednávky pod tento limit nebudou u velkoodběratelů přijímány, nebude-li s prodávajícím výslovně dohodnuto jinak.

 

 1. Zákaznický účet
 2. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. Výhodou registrace – vytvoření uživatelského účtu – je snadnější nákup v internetovém obchodě, možnost sledování historie a stavu objednávek, snadnější přístup k aktuálním informacím.
 3. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, v opačném případě nenese prodávající žádnou odpovědnost za případné prodlení s dodáním zboží, nedodání objednaného zboží, a kupující je povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. V případě, že kupující zjistí, že jeho přístupové údaje byly, nebo mohly být zpřístupněny třetí osobě, je povinen změnit tyto přístupové údaje (heslo), popř. není-li to možné (heslo již bylo např. změněno třetí osobou a není jej možné změnit ani za pomocí funkce „zapomenuté heslo“ atp.) bezodkladně informovat prodávajícího za účelem domluvy na dalším postupu.
 5. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. Uživatelský účet může prodávající zrušit také v případě zjištěné duplicity – založení více uživatelských účtů toutéž osobou, a to bez náhrady.
 7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. O plánovaných odstávkách se prodávající snaží informovat zákazníky v předstihu na svých webových stránkách.
 8. Registrace velkoodběratele podléhá schválení prodávajícím. Prodávající je oprávněn odmítnout registraci velkoodběratele i bez udání důvodu. Registrace bude odmítnuta zejména v případech, kdy hrozí poškození dobrého jména prodávajícího. Prodávající je také oprávněn schválenou registraci velkoodběratele zrušit, zejména v případě, že velkoodběratel nedodržuje smluvené podmínky obchodování, poškozuje dobré jméno prodávajícího, atp.

 

 1. Platební podmínky a dodání zboží
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy jsou uváděny vč. DPH. Kupující je může uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 7122876002/5500,

Náklady na úhradu ceny zboží jsou zahrnuty v ceně balného a dopravy – Prodávající neúčtuje žádné zvláštní poplatky nad rámec ceny dopravy a balného stanovené s přihlédnutím ke zvolenému způsobu platby kupní ceny. Poplatky za odchozí platbu či platbu kartou se řídí platným ceníkem banky, kterou kupující využívá.

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 4 dnů od uzavření kupní smlouvy.  V případě, že nebude kupní cena uhrazena ani do 7 dnů, kupní smlouva se od počátku ruší.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.V tomto případě je kupující povinen při hrazení kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 7. Cena dopravy je stanovena zde a je uvedena v objednávce – krok „Zvolte způsob dopravy“ a „Zvolte způsob platby“ a v sekci „Jak nakupovat“. 
 8. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil.
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Kupující se musí na vyžádání dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti a případným zmocněním k převzetí zboží.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce doporučuje prodávající kupujícímu zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího s tímto způsobem fakturace a doručení kupující vyslovuje souhlas odesláním objednávky. V případě, že kupující požaduje daňový doklad v papírové podobě, je povinen to uvést do pole pro poznámku před odesláním objednávky.
 6. Pokud si kupující neodebere objednané zbožíbez předchozího zrušení objednávky akceptovaného prodejcem, nese kupující ke své tíži veškeré vzniklé náklady vzniklé v souvislosti s tímto smluvním vztahem(logistické, bankovní, přepravní atd.), tj. zejména je povinen uhradit náklady na přepravu. Právo na náhradu škody prodávajícího tím není dotčeno. Nepřevzetí zboží kupujícím se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.
 7. Pokud si kupující neodebere zboží, u kterého není možné využít práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, popř. si podnikatel neodebere jakékoliv zboží, nese dotčená osoba povinnost uhradit náklady uvedené v předchozím odstavci a je povinna zaplatit kupní cenu zboží. Tím není dotčeno právo zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou. Prodávající je dále oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, případně náhradu nákladů za opakované náhradní doručení.
 8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 9. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 1. Odstoupení od smlouvy
 2. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů:
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Odstoupení je možné i bez uvedení důvodu.

 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prodávajícímu prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Prodávající neodpovídá za vady dárků.
 4. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží by měl kupující vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že nejsou splněny uvedené podmínky pro vrácení zboží, tj. zboží je např. poškozené, atp., nemá toto vliv na právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, nicméně prodávající má v takovém případě nárok na finanční kompenzaci ve výši odpovídající rozdílu mezi kupní cenou zboží, za kterou bylo zboží kupujícímu prodáno, a obvyklou cenou vraceného zboží (s přihlédnutím k jeho nedostatkům). Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,která zpravidla odpovídá výši ceny dopravy zboží ke Kupujícímu. Maximální výše nákladů jsou odhadované ve výši 200,- Kč.
 5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal, nevylučuje-li to povaha věci. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. V případě, že dojde k odstoupení pouze od části smlouvy, má spotřebitel nárok na vrácení té části nákladů na dodání, o kterou by se náklady na dodání snížily, pokud by věc, kterou vrací, nezakoupil.
 6. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží či nákladů na dopravu zboží, které nebylo kupujícím převzato v rozporu s kupní smlouvou, a další související náklady, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 9. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Tento článek obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 1. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí s výjimkou prodávaného zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít.
 2. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla, nebo provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Balné a náklady na dopravu zboží k reklamaci hradí kupující s tím, že je-li reklamace oprávněná, je kupující oprávněn požadovat náhradu ceny dopravy zboží k reklamaci po prodávajícím. Zboží musí být z hygienických důvodů vždy očištěné.
 5. Při reklamaci kupující vždy popíše závadu, popř. její projev, místo výskytu závady, atp. a doloží, vedle dokladů, které byly součástí zboží, také doklad o koupi.
 6. V případě výskytu vady může kupující požadovat
 • výměnu za nové zboží,pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
 • odstranění vady,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupení od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po odstranění,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 2. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující odstranění vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li si kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 6. Práva z vad zboží nelze uznat v případě, že tyto vady vznikly v důsledku neodborného zacházení se zbožím, tj. zejména při používání zboží v podmínkách obvyklých. Práva z vad zboží nelze uznat v případě, že tyto vady vznikly v důsledku vnější události, popř. které kupující sám způsobil.
 7. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 8. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 10. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 11. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 12. Prodávající, po vyřízení reklamace, vyzve kupujícího k převzetí zboží e-mailem, SMS nebo telefonicky.
 13. V případě na podezření, že je reklamace šikanózní – opakovaná, i přes předchozí řádné vyřízení reklamace pro stejnou vadu (neplatí za předpokladu, že se vada po předchozím odstranění vyskytla znova), závada zjevně vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací, instalací apod., bude reklamace vyřízena zamítnutím.

 

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

 1. Osobní údaje
 2. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 3. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete

 

 1. Mimosoudní řešení sporů
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který lze podat zejména prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Kupující může podat návrh způsobem dle předchozí věty nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu je kupující povinen pokusit se nejdříve vyřešit spor přímo s prodávajícím
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Kupující, který je spotřebitelem a uzavře s prodávajícím smlouvu on-line, má rovněž právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy s prodávajícím, jejž může zahájit prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odrVyužitím výše uvedených postupů není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým nárokem na příslušný soud

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.

Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších předpisů.

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.
 8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Na možnost změny či doplnění obchodních podmínek tedy prodávající upozorňuje za tím účelem, aby si byl kupující této možnosti vědom a vždy se před odesláním objednávky seznámil s aktuálním zněním obchodních podmínek.
 9. Na tomto místě jsou zobrazovány pouze aktuálně platné obchodní podmínky. Odkazy na starší dokumenty jsou uváděny v zápatí obchodních podmínek.
 10. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.4.2020

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

 

 GARMONDI CZ s.r.o.